De leerlingenbegeleiders

Leerlingbegeleiding moet gezien worden als een schakel binnen een continuüm van zorg. Ze bouwt verder op wat reeds gebeurde in de basisschool en ze bereidt voor op wat nog volgt in de verdere studieloopbaan van de leerling.

Leerlingbegeleiding is niet een losstaand gegeven binnen het schoolgebeuren. In alles wat zich op school voordoet, zowel in de les, tijdens een studiemoment of tijdens ontspanning is er sprake van leerlingbegeleiding. Leerlingbegeleiding is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen de school. Niet alleen de leerlingbegeleiders, de klassenleraar en de studiemeester-opvoeder hebben hierin een belangrijke taak; ook voor elke vakleerkracht, de directie en het ondersteunend personeel ligt een belangrijke taak weggelegd op dit vlak. Tijdens de schoolloopbaan worden wegen uitgestippeld, verkend, soms gebaand dankzij veel inzet en doorzettingsvermogen, soms ook noodgedwongen afgesloten. 

Telkens is het uiteindelijke doel van de begeleiding het maken van keuzes, soms in de studieloopbaan, soms op socio-emotioneel vlak.
Die keuzes moeten recht doen aan de talenten en de interesses van de jongere die ons toevertrouwd werd én een steun betekenen in zijn zoektocht naar zichzelf. Elke jongere moet zich goed voelen op school; een uitgangspunt om goed te kunnen leren.

We realiseren ons ook dat niet elk kind dezelfde noden heeft op het vlak van begeleiding. Zaken zoals de eigen persoonlijkheid, de opvoeding en ondersteuning thuis, de aanpak in de basisschool, participatie in een jeugdbeweging of sportclub, een goede of minder goed aangepaste studiekeuze, ervaringen uit de privésfeer, aanwezigheid van faalangst, ADHD, dyslexie, dyscalculie, fysische handicap… zijn bepalende factoren die de omvang van de nood aan begeleiding determineren. Vandaar dat de aard en de intensiteit van de begeleiding aangepast wordt aan de noden van elke leerling afzonderlijk. Essentieel hierin is dat we ‘aanbieden’, niet ‘opdringen’.

Leerlingbegeleiding is een opdracht, elke dag opnieuw.

Op onze school staan enkele mensen in die zich bezighouden met de specifieke zorgen van leerlingen:

  • Voor de eerste graad is dat Sofie Billiet.
  • Voor de tweede en derde graad is dat An Lootens.