Visie

SAMEN LEREN

We bereiden onze leerlingen voor om zo goed mogelijk te slagen in het hoger onderwijs. De meer dan gemiddelde slaagpercentages in het hoger onderwijs én toelatingsproeven tonen dit aan. Daarnaast geven we hen een rijke persoonlijke ontwikkeling mee.

Een goede oriëntering is belangrijk. Onze brede eerste graad speelt daarin een cruciale rol. We streven er naar onze jongeren in heterogene, kleine klasgroepen te begeleiden in de overgang van basis- naar secundair onderwijs. Ondersteuning, begeleiding en eerlijke evaluatie zijn hierin sleutelbegrippen. Na het tweede jaar is er een duidelijke oriëntering naar de studievorm die het best past bij hun kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Deze oriëntering houdt slechts heel uitzonderlijk ook een schoolverandering in. Leerlingen blijven binnen dezelfde schoolcultuur én dezelfde omkadering.

In de tweede graad motiveren wij de leerlingen maximaal om zelfstandig te leren werken en om een volgehouden zelfdiscipline aan de dag te leggen. De derde graad bereidt de leerlingen voor op hun latere studies. Het accent ligt daarbij op het evolueren naar nog meer zelfstandigheid.

De leerlingen krijgen de kans om in een geleidelijk toenemende vrijheid te groeien naar meer persoonlijke verantwoordelijkheid op vlak van studieorganisatie en inzet. Op die wijze kunnen zij zich ten volle voorbereiden op voortgezet onderwijs dat bij heel diverse talenten en interesses aansluit.


SAMEN PROBEREN

In de huidige samenleving is het van groot belang dat mensen de kans krijgen om te proberen en daarbij hun weg te zoeken.

Als school willen we daartoe ons steentje bijdragen. Op het niveau van studeren doet de school inspanningen om leerlingen te helpen bij het vinden van een voor hen geschikte studiemethode. Ook tekorten of leerachterstanden worden geremedieerd in samenspraak tussen leerlingen en leraren.

Om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden in dit proberen kiest de school ervoor om dagelijks een vaste studiemeester-opvoeder per jaar tussen de leerlingen in te zetten. Zij volgen de leerlingen op en staan hen met raad en daad bij in hun groei naar volwassenheid.

Voor alle emotionele, sociale en cognitieve problemen kunnen leerlingen en ouders terugvallen op het goed uitgebouwde netwerk van klassenleraren, studiemeesters en leerlingenbegeleiders.

De continuïteit over de jaren wordt gewaarborgd door intense samenwerking tussen leraren en door overleg met het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).

De school wil er ook zijn voor de ouders. Wie een vraag of een bezorgdheid heeft kan steeds via een smartschoolbericht, telefonisch of via één van de vele infomomenten in contact treden met directie, leraren, opvoeders of leerlingenbegeleiders.


SAMEN ZIJN

Naast kennisoverdracht en het inoefenen van vaardigheden wordt ook veel aandacht besteed aan attitude en relationele vorming.

Wij voeden onze leerlingen op tot weerbaarheid, waarbij ze zich kritisch leren opstellen tegenover de veranderingen die een snel evoluerende maatschappij met zich meebrengt. Met onze ligging in het stadscentrum menen wij dat we jonge mensen niet mogen afsluiten van de wereld. We willen hen wapenen in de flexibele omgang en leren positieve kansen grijpen. In dit kader past onze keuze om leerlingen niet vast te zetten met het uitschrijven van gedetailleerde plichten en rechten in een schoolvademecum. Eerder wil het schoolvademecum een kader bieden waarbinnen de leerlingen de vrijheid krijgen om samen met de school te zoeken naar de kansen en beperkingen die het samenleven biedt.

Door de ligging in het stadscentrum is de school prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Leerlingen stimuleren om hiervan gebruik te maken, sterkt hen in sociale weerbaarheid en de vaardigheid te zoeken naar alternatieve oplossingen. Tegelijk worden ze bewust van hun verantwoordelijkheid voor de samenleving en haar toekomst.

De leerlingen ervaren het belang van waarden die noodzakelijk zijn om zich als unieke persoon te ontplooien. Sociale vaardigheden zijn een essentiële pijler in de persoonlijkheidsevolutie. Daarom is er een groot aanbod aan schoolsport, activiteiten over de middag, reizen, OLVO-Band, toneel, bezinningsdagen en andere zinvolle activiteiten. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die tevens de creativiteit van onze leerlingen stimuleren.